Služby

1. Inžiniering

2. Regionálny rozvoj, dopravná infraštruktúra a
plánovanie

3. Projektovanie

 • prieskumy (ekologický, dopravný, hydrogeologický,
  inžiniersko-geologický, stavebno-technický,
  geostatický, dendrologický, pamiatkový, prieskum
  inžinierskych sietí a pod.)
 • geodetické a kartografické práce
 • štúdie (stavebno-technické, dopravné)
 • posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie
  (zámer, zisťovacie konanie, správa o hodnotení,
  záverečné stanovisko MŽP SR)
 • projektová dokumentácia dopravného charakteru pre investičný zámer
 • poradenstvo a konzultácie

  3 a ) služby v oblasti dopravných stavieb:

 • vypracovanie projektovej dokumentácie (cesty, komunikácie, parkoviská, spevnené plochy, chodníky) v stupňoch DSZ, DÚR, DSP, DVP, DRS.
 • overenie projektovej dokumentácie autorizovaným stavebným inžinierom.
 • schvaľovanie PD na príslušných úradoch.
 • vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia na pozemných  komunikáciách (trvalého aj dočasného).
 • vypracovanie Plánu organizácie dopravy počas výstavby.
 • schvaľovanie projektu DZ na dopravných  inšpektorátoch PZ.
 • vypracovanie výkazu výmer ako aj rozpočtu podľa stupňa PD.

3 b) služby v oblasti inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb:

 • mostné staviteľstvo
 • oporné a zárubne múry, gabiónove oporné múry.

Horeuvedené služby zabezpečujeme aj v spolupráci s autorizovanými inžiniermi príslušnej odbornosti.

Detailné vypracovanie a promptné dodanie objednaných projektov dokážeme zabezpečiť aj vďaka vlastnému vysoko kvalitnému hardvérovému a softvérovému vybaveniu.